Actueel

 
Hieronder vindt u onze meest actuele nieuwsberichten. 
 

26 juli 2016 • Prestatieafspraken 2016: een spannende trialoog

Volkshuisvesting is een lokale aangelegenheid. De nieuwe Woningwet 2015 leidt in veel gemeenten tot roering op dit terrein. De Woonvisie van de gemeente, het Bod van de corporaties en de Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties én huurdersorganisaties spelen daarbij een cruciale rol. Recentelijk is door de VNG en BZK onderzoek gedaan naar de stand van zaken.

 
 Uit ‘Stand van Zaken gemeentelijke woonvisies’ van de VNG (januari 2016) blijkt dat veel gemeenten een woonvisie hebben (69%). Bij veel gemeenten dateert de woonvisie van 2014 of eerder (45%). Zo’n 60 % van de gemeente gaat dan ook binnen nu en twee jaar een woonvisie maken of vernieuwen. Corporaties worden meestal wel betrokken bij het maken van een woonvisie. Voor veel gemeenten is het echter nieuw om met huurdersorganisaties aan tafel te gaan.

 

Recent onderzoek ‘volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2016-2020’ van ABF Research in opdracht van BZK laat zien dat voor z’n 80 % van het corporatiebezit sprake is van prestatieafspraken. Voor 67 % van het bezit zullen de prestatieafspraken voor het komend jaar echter vernieuwd moeten worden, onder andere in verband met het feit dat nieuwe woonvisies ontwikkeld worden en om er voor te zorgen dat de Prestatieafspraken ‘Woningwet 2015-proof’  zijn.

 

Het is van belang dat de woonvisie en de prestatieafspraken er toe doen. Daarvoor is nodig, dat het proces waarbij gemeente, corporaties, huurdersorganisaties en belanghebbende derden tot deze woonvisie en prestatieafspraken komen goed georganiseerd wordt met respect voor ieders rol en positie en inspirerend voor partijen om hun beste beentje voor te zetten. Belangrijk is ook dat partijen een goed beeld hebben van de lokale opgaven en hoe daaraan gewerkt kan worden. Actuele thema’s zoals de vluchtelingenproblematiek, de wachtlijsten in de sociale sector en de mogelijke kwetsbaarheid van bepaalde wijken dienen daarbij aan bod te komen. Maar ook strategische thema’s zoals de betaalbaarheid, het levendig en leefbaar houden van wijken in de toekomst, de verduurzaming van het bezit en de huisvesting van starters en ouderen op de langere termijn. 

 

Woonlab heeft veel ervaring bij het procesmatig ondersteunen en inhoudelijk adviseren van partijen die met elkaar de samenwerking aangaan. Het kan dan gaan om prestatieafspraken, samen een wijk oppakken, fusiebegeleiding, et cetera. De ondersteuning kan uiteenlopen van het houden van een inspirerende middag tot aan het begeleiden van een heel proces

 

Geïnteresseerd in de aanpak van Woonlab, neem dan contact op met

Hans van den Hombergh, hansvandenhombergh@woonlab.nl , tel 06 20434215

Alex Grashof, alexgrashof@woonlab.nl , tel 06 27031507 of Maurice van Noordenne, mauricevannoordenne@woonlab.nl , 06 15300643

 


Inschrijven voor de Woonlab-nieuwsbrief