Hefboomaanpak Hertogenwijk Tiel

In de komende jaren staat in de Hertogenwijk e.o. veel op stapel. SCW-Tiel speelt als belangrijke stakeholder met veel bezit een essentiële rol bij de aanpak. In samenwerking met de gemeente Tiel en diverse belanghouders heeft SCW-Tiel in een eerste fase (april 2007 t/m september 2008) dan ook een Wijkontwikkelingsplan (WOP) gemaakt, waarin allerlei veranderingsrichtingen zijn benoemd, die belangrijk zijn voor een goede toekomst van de wijk. Woonlab heeft in de rol van projectleider dit proces begeleid.
  
Het Wijkontwikkelingsplan is gemaakt door Dolte bv (stedenbouw), City Beautiful (planeconomie) en Woonlab (procesbegeleiding en penvoerder). Het biedt interventieopties voor diverse sociale en fysieke projecten die als hefboom fungeren voor het in gang brengen van een gewenste dynamiek in de wijk.
 
In de komende periode gaat Woonlab de interactie met de wijk faciliteren. In deze fase worden de hefbomen nader uitgewerkt in samenwerking met wijkbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Elke hefboom biedt een breed scala aan mogelijkheden voor de diverse doelgroepen. Samen worden keuzes gemaakt. Commitment van de betrokken partijen en de financiële haalbaarheid zijn uiteindelijk bepalend voor de ingrepen die straks ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in diverse buurten in de Hertogenwijk e.o.