Strategische visie Overstegen en Noord Sité Woondiensten

Strategische visie Overstegen en Noord 
  
Opdrachtgever: Sité Woondiensten
 
Vraag
In de naoorlogse woonwijken Overstegen en Noord wonen veel klanten van Sité Woondiensten. Naast huurwoningen biedt Sité hier koopwoningen aan. Met het oog op de lange termijn is aan Woonlab gevraagd een strategische wijkvisie te helpen opstellen, plus een discussienotitie om het gesprek met belanghouders aan te gaan.
 
Aanpak
Met behulp van Scenarioplanning zijn de belangrijkste ontwikkelingen in kaart gebracht die impact hebben op genoemde woonwijken. Aan de hand van twee gedefinieerde kernonzekerheden voor de toekomst (economische ontwikkeling, ontwikkeling gemeenschapszin) zijn vier nderbouwde toekomstscenario’s opgesteld. Daar is met een speciaal gevormd scenarioteam van Sité en participatie vanuit de gemeente aan gewerkt. Tevens zijn interviewgesprekken met externe deskundigen binnen en buiten het directe werkveld van de corporatie gevoerd.
 
Resultaat
Dieper begrip en gedeelde inzichten zijn ontstaan over ontwikkelingen waar de corporatie in genoemde wijken rekening mee zal moeten houden. Onder andere wat de effecten van bevolkingskrimp in de verschillende scenario's kan gaan betekenen.
De strategische opties van de corporatie zijn duidelijker geworden, ook wat betreft andere woonwijken en woonkernen.
De toekomstscenario’s leveren bouwstenen op voor het strategisch kader waarmee Site werkt wat betreft investeringen en het betrekken van belanghouders.