Ondernemingsplan Ons Huis

Stel op grond van een grondige externe en interne analyse een ondernemingsplan op.
 
Opdrachtgever: Bestuur en MT van Wooncorporatie Ons Huis Enschede
 
Vraag
Er zijn een aantal aanleidingen voor de vraag om een Ondernemingsplan mee te helpen ontwikkelen:
 • De landelijke politiek stelt hogere prestatie eisen aan woningcorporaties en belast tegelijkertijd steeds meer activiteiten die corporaties uitvoeren.
 • Er is in toenemende mate sprake van concurrentie van binnen en buiten de branche.
 • De gemeente heeft een ambitieuze woonvisie opgesteld waarin een actieve bijdrage van corporaties wordt gevraagd bij de versterking van het woon- en leefklimaat in de stad.
 • En last but not least de eigen ambities en plannen van de corporatie om maatschappelijk te presteren en opnieuw koers te kiezen.
 
Aan onze adviseur is gevraagd:
 • De projectleiding te verzorgen zodat het Ondernemingsplan op de afgesproken tijd klaar is.
 • Een objectieve omgevingsanalyse en interne analyse uit te voeren als bouwstenen voor het ondernemingsplan.
 • Het management te adviseren bij het formuleren van de visie, missie, kernwaarden en ondernemingsdoelstellingen.
 • Penvoerder te zijn van het nieuwe ondernemingsplan.
 
Aanpak
Gekozen is voor een projectmatige aanpak om in zeven maanden het nieuwe Ondernemingsplan op te stellen. Bestuur en managementteam vormden de projectgroep. Via deze projectgroep zijn medewerkers geïnformeerd en ingeschakeld bij het maken van het Ondernemingsplan. Onderdelen van het project waren:
 • Uitvoeren van een Belanghoudersanalyse waaronder interviews en een MRM scan
 • In co-productie uitvoeren van een marktanalyse
 • In een aantal sessies met het managementteam, formuleren van de visie, missie en kernwaarden
 • Uitvoeren van een Medewerkers motivatie onderzoek
 • Organiseren van een bijeenkomst met een groep sleutelfunctionarissen over de organisatieontwikkeling
 • Met iedere manager en vervolgens het hele managementteam resultaatgericht formuleren van twintig concrete doelstellingen, verdeeld over de ondernemingsplanperiode van vier jaar.
Resultaten
Drie belangrijke resultaten zijn behaald:
 1. Er is een praktisch en resultaatgericht Ondernemingsplan opgeleverd, waarin de koers en doelstellingen van de corporatie compact zijn geformuleerd.
 2. Het Ondernemingsplan is van het management. En door de interactieve aanpak met medewerkers is het voor hen realistisch, inspirerend en duidelijk.
 3. Opvattingen en opinies van de belangrijkste belanghouders zijn meegenomen in het plan.