Evaluatie ondernemingsplan Baston Wonen

Evalueer het huidige ondernemingsplan en stel met input van belanghouders een nieuw ondernemingsplan op
 
Opdrachtgever: bestuur en MT van Baston Wonen in Zevenaar
  
Vraag
Het huidige ondernemingsplan loopt af. Evalueer de behaalde resultaten en betrek onze belanghouders bij de ontwikkeling van ons nieuwe ondernemingsplan. Adviseer en inspireer ons bij het ontwikkelen van het nieuwe ondernemingsplan en wees penvoerder.
 
Aanpak
Een evaluatie is uitgevoerd van het vigerende ondernemingsplan door middel van bureauonderzoek en een goed voorbereide evaluatiebijeenkomst met alle managers. Het evaluatierapport is opgesteld en de conclusies en aanbevelingen zijn besproken en vervolgens vastgesteld door het managementteam.
Met een projectgroep is vervolgens stapsgewijs in een viertal bijeenkomsten het Ondernemingsplan ontwikkeld, waarbij Woonlab bouwstenen heeft aangedragen voor de discussie. Een belangrijke bouwsteen was de uitvoering van een MRM scan en een belanghoudersanalyse. Het management heeft nieuwe kernwaarden geformuleerd die op interactieve wijze zijn besproken en uitgediept met alle medewerkers.
 
Resultaat
Het Ondernemingsplan 2009 – 2012 “Investeren in woonkwaliteit” is opgeleverd. Op ieder beleidsterrein en ten aanzien van de organisatieontwikkeling, zijn per jaarschijf resultaatdoelstellingen geformuleerd.