Volkshuisvesting

Woonlab richt zich op het vernieuwen en verbinden van organisaties in de volkshuisvesting met als doel het verbeteren van de volkshuisvesting. Belangrijke vraagstukken waar Woonlab woningcorporaties, (samenwerkende) gemeenten, provincies, ministeries of kennisinstellingen in ondersteunt, zijn:

 

·        Hoe creëer je als woningcorporatie nieuwe waarde voor de maatschappij?

·        Hoe maak je de verbinding tussen gemeenten, woningcorporaties, huurderorganisaties en andere belanghouders waardevoller en effectiever?

·        Hoe realiseer je betere prestatieafspraken met de

      gemeente(n) en huurdersorganisatie(s)?

·        Welke bieding doe ik voor 1 juli aan mijn gemeente(n)?

  • Hoe zet ik als gemeente ambities en visie om in beleid en regelgeving die externe partijen duidelijkheid geeft? 

·        Hoe versterk je de interne besturing en governance van de corporatie?

·        Hoe zorg je voor een optimale woonruimtebemiddeling waardoor betaalbare huurwoningen beter beschikbaar komen voor primaire doelgroepen?

·        Welk woningbezit heb je nodig voor de huisvestingsvraagstukken van de toekomst (wensportefeuille en portefeuillestrategie)?

 

In de rol van adviseur, projectmanager, aanjager of beleidsontwikkelaar werkt Woonlab aan oplossingen voor de volkshuisvesting.

 

Volkshuisvesting is belangrijk in ons dichtbevolkte en dynamische land waar kansen op de woningmarkt sterk wisselen en ongelijk verdeeld zijn. Volkshuisvesters zetten zich in om mensen te ondersteunen die aangewezen zijn op goedkope en betaalbare huisvesting. Bijvoorbeeld, omdat ze een lager inkomen hebben, starten op de woningmarkt, een handicap hebben of als vluchteling in Nederland verblijven. Op 1 augustus 1902 is met de invoering van Woningwet de juridisch bestuurlijke basis gelegd voor wat nu volkshuisvesting heet. Een belangrijke plaats hebben daarin Toegelaten Instellingen gekregen, beter bekend onder de naam woningcorporatie.

Woningcorporaties zijn zelfstandige organisaties. Tot en met het eerste decennium van de 21e eeuw zijn zij een steeds voornamere rol gaan spelen in de volkshuisvesting en de Nederlandse economie. Europese mededingingswetgeving en politiek-maatschappelijke verontwaardiging over falend extern en intern toezicht hebben er toe geleid dat de Woningwet en het BTIV op 1 juli 2015 zijn herzien. Het taakveld van woningcorporaties, wat wel en niet is toegestaan, is geherdefinieerd en (weer) primair gefocused op de volkshuisvesting.

 

 

Volkshuisvesting


Volkshuisvesting: Projecten


Informatie aanvragen