vernieuwen en verbinden.

Fusiebegeleiding SCW-SWB

Woonlab heeft de fusie van Stichting Christelijke Woningbouw Tiel en Stichting Woningbeheer Betuwe begeleid. De gefuseerde corporatie gaat sinds 1 januari 2020 verder onder de naam Thius. Door de fusie is een corporatie ontstaan met bijna 9.000 verhuureenheden, die werkzaam is in de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren.

Nadat in het voorjaar van 2019 de Intentieovereenkomst tot fusie werd gesloten, is hard gewerkt aan het uitwerken van de visie en het vormgeven van de nieuwe organisatie. Verder zijn zienswijzen over het fusievoornemen aangevraagd. Niet alleen de drie gemeenten, maar ook de beide huurdersorganisaties hebben hier positief op gereageerd. De huurdersorganisaties van SCW √©n SWB keken uit naar de fusie tussen SCW en SWB. “Van meet af aan lagen er geen drempels” volgens de Huurdersvereniging Lingewaarden, die de belangen van huurders in de gemeente Neder-Betuwe en Buren behartigt, en het Huurdersplatform, dat die belangen behartigt in Tiel.