vernieuwen en verbinden.

Provincie Noord-Brabant

Voor de Provincie Noord-Brabant leverde Woonlab de projectleider van het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw. De Brabantse Agenda Wonen heeft onder meer het versnellen van de woningbouw tot doel. Wel dient het te realiseren aanbod maximaal aan te sluiten op de (toekomstige) vraag, en zo veel als mogelijk op binnenstedelijke locaties tot stand te komen. De vergrijzing en sociaal-maatschappelijke trends als meer gezamenlijk wonen, kleiner wonen en tijdelijk wonen leiden tot een substantiële behoefte aan ‘nieuwe woonvormen’. Doel van het Actieprogramma is deze vormen meer in het hart van de woonopgave te plaatsen, en concreet te benoemen in de lokale woningbouwprogramma’s. De ‘eigen’ regels in de provinciale Omgevingsverordening worden aangepast, waarbij gemeenten binnen de kaders van rood-voor-rood en rood-voor-groen een grotere afwegingsruimte krijgen voor de facilitering van kleinschalige, collectieve woonvormen met meerwaarde in het landelijk gebied. Daarnaast zijn er acties gericht op het ondersteunen van de vele particuliere initiatiefnemers, onder andere door de introductie van de subsidieregeling voor Collectieve Wooninitiatieven. De uitwerking van het Actieprogramma vindt op vele manieren en met vele betrokkenen plaats, waaronder activiteiten in de ambtelijke en bestuurlijke Woon-overleggen in de verschillende subregio’s. Maar ook door de organisatie van kennisateliers, de Brabantse Week van het Wonen, en het onderhouden en verstevigen van geografische en thematische netwerken.