vernieuwen en verbinden.

Volkshuisvesting & Wonen

Woonlab ondersteunt woningcorporaties, (samenwerkende) gemeenten, provincies, ministeries of kennisinstellingen bij het inhoud geven aan de opgaven op het terrein van volkshuisvesting en wonen. Vernieuwend en verbindend. Opgaven veranderen, en vernieuwende aanpakken of een andere manier van kijken zijn vaak behulpzaam bij het bereiken van resultaat. Verbinden is meer dan ooit noodzakelijk. Het beleidsveld volkshuisvesting en wonen vormt de spil waar meerdere opgaven samenkomen. Zoals zorg, energietransitie, klimaatadaptatie, leefbaarheid, gebiedstransformatie, om er maar enkele te noemen. Naast het zoeken van inhoudelijke verbinding en meekoppelkansen, gaat het ook om het verbinden van (de belangen) van organisaties.

Belangrijke vraagstukken waar Woonlab graag zijn tanden in zet zijn: hoe maak je de verbinding tussen gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties en andere belanghouders waardevoller en effectiever?
Of hoe zet je als gemeente ambities en visie, samen met betrokkenen, om in beleid en regelgeving die ruimte én duidelijkheid geeft?
Welke instrumenten heb je als gemeente als het gaat om duurzaam betaalbaar wonen, het faciliteren van CPO en de realisering van nieuwe woonvormen?
Ook het verbinden van wonen en zorg en het vernieuwen van visie en aanpak bij het begeleiden van de snelle vergrijzing, is bij uitstek een klus die past bij Woonlab.
Of hoe versterk je de interne besturing en governance van een woningcorporatie?

Naast de software, mensen en organisaties, is ook de hardware, het vastgoed, een belangrijk aspect.
Woonlab is thuis in het opstellen van portefeuillebeleid voor woningcorporaties (opstellen wensportefeuille en portefeuillestrategie).
Ook voor gemeenten vertalen we de woningbouwopgave graag in een duidelijke strategie, vanuit een visie op de totale ‘woningportefeuille’.

Dat doen we in vele verschillende rollen, zoals adviseur, procesregisseur, aanjager of projectleider.
Bel ons gerust voor een goed gesprek over deze en andere thema’s.