vernieuwen en verbinden.

Maurice van Noordenne

Achtergrond en werkveld
Maurice van Noordenne (1964) is senior adviseur en vennoot van Woonlab.
Na zijn studies Planologie en Sociale Geografie heeft hij als beleidsonderzoeker en beleidsadviseur wonen gewerkt voor diverse opdrachtgevers, zoals ministerie, corporaties, (samenwerkende) gemeenten en kennisinstituten. Door de opleiding Master of Real Estate is zijn kennis over (commercieel) vastgoed aangevuld. Hij is een generalist, met diepgaande en actuele kennis over het beleidsveld wonen, en ervaring met politiek-bestuurlijke processen.
De woningmarkt is zijn voornaamste ‘werkterrein’. Specifieke affiniteit heeft hij met betaalbaarheid, het middensegment, nieuwe woonvormen en collectieve zelfbouw, beter benutten van de bestaande (vastgoed)voorraad en de gevolgen van de vergrijzing voor het wonen en de woningmarkt. Als allround (interim) professional wonen/volkshuisvesting en vastgoedbeleid werkt hij voor overheden en woningcorporaties, maar adviseert hij ook groepen bewoners die zich bezig houden met (coöperatief) vormgeven aan wonen.
 
Drijfveren
De woningmarkt functioneert niet optimaal, de basisbehoefte van veel mensen wordt onvoldoende ingevuld. Het gaat dan om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van passende woningen in een passende en duurzame omgeving. Voor starters en spoedzoekers, huishoudens met middeninkomens, doorstromers en/of ouderen. Met de huidige ‘woningnood’ voor ogen, lijkt bouwen het hoogste doel. Toch is bouwen in zijn visie ‘slechts’ een middel om ‘goed wonen’ te realiseren. Met dat voor ogen zet hij zich graag in om in samenwerking met professionele partijen en eindgebruikers (bewoners) vorm te geven aan ‘goed wonen’ in buurten, dorpen, wijken en steden. Het ideaal: mensen maken de stad, waarbij de organisatie van het wonen een belangrijke bijdrage levert aan de kunst van het samenleven.
 
Werkwijze
Vanuit een heldere visie, in samenspraak met ‘de omgeving’, duidelijk beleid maken, doelen stellen en daar systematisch en met een open blik uitvoering aan geven. Als adviseur, projectleider, kwartiermaker of begeleider is hij graag betrokken bij dit type processen op het terrein van bouwen en wonen  Als breed maatschappelijk georiënteerde adviseur verbindt hij zaken als vanzelf aan elkaar. De wereld is complex, dat is een basisgegeven, dus is het bij de uitvoering van een opdracht de kunst focus aan te brengen, deeldoelen te benoemen, gestaag kleine stappen voorwaarts te zetten, koers te houden en mensen mee te nemen. Goede organisatie van zaken vindt hij belangrijk, inhoudelijk bezig zijn, heeft zijn hart. Het motiveert hem om samen resultaten te boeken bij het werken aan belangrijke, maatschappelijke opgaven.